Deze online-shop gebruikt cookies voor een optimale koopbelevenis. Daarbij worden bijvoorbeeld de sessie-gegevens of de taalinstelling op uw computer opgeslagen. Zonder cookies zijn de functies van de online-shop beperkt. Klik hier, wanneer u daarmee niet akkoord gaat.

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTTRA-DESIGN – ARTTRA-SHOP

ONTWERP-DRUKWERK-BELETTERING-TEXTIELBEDRUKKING

Bij elke geplaatste bestelling, aangevraagde offerte, afname van onze diensten en / of gegunde opdracht, ook als deze mondeling tot stand zijn gekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten, diensten en opdrachten. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 1. Definities

Partijen: Opdrachtgever en opdrachtnemer

Opdrachtnemer: Arttra-Design, vertegenwoordigd door zaakvoerder of gevolmachtigd medewerker

Opdrachtgever: Een particulier, zelfstandig ondernemer, gevolmachtigd vertegenwoordiger van een onderneming of natuurlijk persoon welke een overeenkomst heeft gesloten met opdrachtnemer

Bestanden: Digitale informatiedragers, digitale bestanden, foto’s, teksten, e-mail of op andere wijze overdraagbare inhoud, bruikbaar voor opdrachtnemer

Overeenkomst: Een verbintenis, zoals deze is gedefinieerd in Artikel 1101 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Opdracht: Een door de opdrachtgever en opdrachtnemer afgesproken levering van producten en / of diensten vastgelegd door een (mondelinge) overeenkomst

Concept eindproduct: Tussentijds gepresenteerd resultaat van de opdracht

Eindproduct: Eindresultaat van de opdracht, zijnde een ontwerp als digitaal bestand, fysiek drukwerk als belettering, bestikkering, banners, textielbedrukking of andere door opdrachtnemer leverbare producten/ diensten.

Arttra-Store: De fysieke winkellocatie, zijnde Koning Albertlaan 1a te Neerpelt.

WERKPROCES ONTWERP-DRUKWERK-BELETTERING-TEXTIELBEDRUKKING

Artikel 2. Werkproces

In alle werkzaamheden met betrekking tot ontwerp, drukwerk, belettering, textielbedrukking en anders te leveren producten en diensten, tracht opdrachtnemer naar telkens eenzelfde werkproces te doorlopen, zoals in onderstaande artikelen 3 tot en met 12 beschreven. In sommige situaties is het niet wenselijk, haalbaar en / of nodig om alle stappen van het proces te volgen en kan, al dan niet in overleg met opdrachtgever, besloten worden één of meerdere acties niet uit te voeren. Zelfs bij het niet uitvoeren van één of meerdere stappen, blijven de voorwaarden benoemd in de bijhorende artikelen onverminderd van kracht.

Artikel 3. Bespreking (en akkoord tot) opdracht

Artikel 3.1. – totstandkoming overeenkomst

Voorafgaand aan een opdracht, kan een (potentiele) opdrachtgever verzoeken tot een vrijblijvend overleg met opdrachtnemer. Dit kan zowel digitaal als fysiek plaatsvinden. In dit overleg kan van beide partijen een inbreng worden verwacht, welke voorafgaand kan worden gecorrespondeerd. Ten einde van het gesprek komt een overeenkomst tot stand, wanneer zowel opdrachtgever als opdrachtnemer akkoord gaat voor een verdere samenwerking, ten einde de levering van een (eind-) product en / of dienst door de opdrachtnemer.

Artikel 3.2. – directe totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tevens tot stand, wanneer opdrachtgever opdrachtnemer direct (mondeling en / of schriftelijk) de opdracht geeft een product en / of dienst te leveren en opdrachtnemer de opdracht accepteert.

Artikel 4. Offerte

Artikel 4.1. – inhoud, rechten en verval

Na het in artikel 3 bedoelde overleg, zal door opdrachtnemer een offerte worden opgemaakt. Deze offerte betreft een indicatie van het uiteindelijk door opdrachtgever te betalen bedrag en de uiteindelijke factuur.

Artikel 4.1a. – Aan de offerte kunnen geen rechten worden ontleend. Opdrachtnemer kan te allen tijde en zonder enig overleg de offerte aanpassen.

Artikel 4.1b. – Opdrachtnemer zal in elk geval de offerte aanpassen, indien;

Aanvullende werkzaamheden en / of kosten zijn uitgevoerd zoals bedoeld in de artikelen 6, 7, 8 en 11

Extern uitbesteedde producten en / of diensten duurder blijken te zijn dan begroot

Eerder niet verrekende korting(en) worden toegepast

Artikel 4.1c. – Indien de offerte binnen 30 dagen niet als factuur is betaald door opdrachtgever en / of geen uitvoering kan worden c.q. is gegeven door opdrachtnemer, komt deze automatisch te vervallen.

Artikel 4.2. – aanpassing offerte

Gedurende het werkproces kan de opdracht worden aangepast. Tussentijds kan derhalve worden gekozen een aangepaste offerte te presenteren, zoals bedoeld in artikel 4.1b, waarbij de verwachtte kosten dichter bij de uiteindelijke factuur zullen staan.

Artikel 5. Aanleveren bestanden

Artikel 5.1. – risico

Het door opdrachtgever aanleveren van de door opdrachtnemer te verwerken bestanden en informatie, gebeurt door en op risico van opdrachtgever. Opdrachtnemer is in geen enkele wijze verantwoordelijk eventuele verzendkosten, schade en/ of verlies van bestanden en informatie.

Artikel 5.2. – bruikbaarheid

Aangeleverde bestanden en informatie dienen direct bruikbaar en te verwerken te zijn voor opdrachtnemer.

Artikel 5.2a. – Opdrachtnemer zal, indien gevraagd, op voorhand aangeven welke bestand(typen) aangeleverd dienen te worden

Artikel 5.2b. – Indien bestanden niet (voldoende) bruikbaar worden aangeleverd, zal opdrachtnemer opdrachtgever verzoeken de bestanden of informatie bruikbaar aan te leveren, met de betreffende specificaties.

Artikel 5.2c.- Indien opdrachtgever niet in staat is bestanden in (voor opdrachtnemer) bruikbare vorm aan te leveren, kan opdrachtnemer de daar voor extra te maken kosten in rekening brengen.

Artikel 5.3. – fouten in kwaliteit tekst en / of bestanden

Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor fouten in de door opdrachtgever aangeleverde bestanden, zoals fouten in de kwaliteit van de bestanden, schrijf- of stijlfouten in teksten, of op andere manier tekortkomingen ten kosten van het eindproduct. Opdrachtnemer is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverde teksten. Teksten worden door opdrachtnemer niet gecontroleerd op inhoud, noch taalkundig gecorrigeerd .

Artikel 6. Concept eindproduct

Artikel 6.1. – presentatie

Opdrachtnemer presenteert een concept eindproduct indien mogelijk en wanneer dit gewenst wordt door opdrachtgever en/ of opdrachtnemer. Wanneer, in welke staat, en op welke wijze een concept eindproduct wordt gepresenteerd, wordt in overleg tussen partijen vastgesteld. Dit kan een digitale presentatie betreffen of het tonen van een proefdruk.

Artikel 6.1a. – Indien géén concept eindproduct wordt gepresenteerd en / of opdrachtgever akkoord geeft voor de definitieve opdracht, zonder enige kennisneming van een (concept) eindproduct, zijn fouten in teksten en / of ontwerp, ook wanneer deze fouten zijn gemaakt door opdrachtnemer, en de kosten van herstel hiervan, volledig op risico (en kosten) van opdrachtgever.

Artikel 6.2. – eigendomsvoorbehoud

De presentatie heeft enkel tot doel het eindproduct te vormen of tot stand te laten komen. Het concept eindproduct is eigendom van opdrachtnemer, opdrachtgever kan derhalve op geen wijze aanspraak maken op de (volledige) inhoud van het concept eindproduct, anders dan het door opdrachtnemer geleverde.

Artikel 6.3. – afwijkingen

Het concept eindproduct betreft een (globaal) concept. Het daadwerkelijk eindproduct kan derhalve afwijken van het gepresenteerde concept.

Artikel 7. Goedkeuring opdracht/ goedkeuring voor druk

Artikel 7.1. – beoordeling

Het concept eindproduct wordt door opdrachtgever in het geheel beoordeeld.

Artikel 7.1a – Eventuele wensen voor aanpassingen en / of wijzigingen worden digitaal kenbaar gemaakt, waarna opdrachtnemer eventuele kleine aanpassingen en/of wijzigingen zal doorvoeren.

Artikel 7.1b – Bij geheel nieuw aangeleverde c.q. kenbaar gemaakte wensen en / of substantiële aanpassingen kan opdrachtnemer bepalen de hiervoor gemaakte (extra) werkzaamheden en / of kosten door te rekenen aan opdrachtgever.

Artikel 7.1c – Opdrachtgever kan er voor kiezen het gehele concept geheel vrijblijvend af te wijzen.

Artikel 7.1d – Indien opdrachtgever aanpassingen vraagt, zoals bedoeld in artikel 7.1a en 7.1b, zal bij het uitvoeren van deze aanpassingen de vrijblijvendheid van artikel 7.1c komen te vervallen.

Indien opdrachtgever na aanpassingen alsnog besluit het gehele (concept) eindproduct af te wijzen, is opdrachtgever vergoeding van werkzaamheden en / of kosten onherroepelijk verschuldigd, zelfs als deze uiteindelijk geen eindproduct afneemt.

Indien opdrachtgever herhaaldelijk nieuwe aanpassingen verzoekt, kan opdrachtnemer de extra kosten en / of werkzaamheden verrekenen aan opdrachtgever, zelfs als deze uiteindelijk geen eindproduct afneemt.

Artikel 7.2. – goedkeuring opdracht

Het (aangepaste) concept eindproduct zal (digitaal) worden gepresenteerd aan opdrachtgever. Indien geen nieuwe aanpassingen gewenst zijn, kan opdrachtgever akkoord geven voor uitvoering van de opdracht.

Artikel 7.2a – Indien opdrachtgever akkoord is met het concept eindproduct, kan opdrachtgever dit corresponderen door middel van;

Invullen van het formulier “goed voor druk”, te ondertekenen en te retourneren naar opdrachtnemer, door via e-mail de tekst “goed voor druk” te corresponderen of op andere wijze aan te geven akkoord te zijn om over te gaan tot uitvoering / productie van het eindproduct.

Het akkoord bij voorkeur schriftelijk te bevestigen. Mondelinge bevestiging geldt ook als akkoord en verplicht opdrachtgever onverminderd tot afname van het eindproduct.

Betaling van het volledige offertebedrag; indien geen schriftelijke en / of mondelinge bevestiging en / of akkoord van de opdracht is gegeven,

Artikel 7.2b. – Door “goed voor druk” of op andere wijze goedkeuring te corresponderen zoals bedoeld in artikel 6.2a, komt opdrachtgever overeen dat;

Deze kennis heeft genomen van de staat van het gepresenteerde concept eindproduct en de daarbij horende (definitieve) offerte, als bedoeld in artikel 4.

Deze op de hoogte is, en verantwoordelijkheid draagt, voor eventuele benodigde vergunningen voor het plaatsen en/ of monteren van het eindproduct en de in artikel 18 bedoelde auteursrechten of copyrights op de door opdrachtgever aangeleverde bestanden.

Artikel 7.2c. – Het gecorrespondeerde “goed voor druk”, of op andere wijze akkoord, zoals bedoeld in artikel 7.2a geldt als het sluiten van een bindende overeenkomst en heeft onherroepelijk tot gevolg het plaatsen van de, in de (definitieve) offerte bedoelde, bestelling. Opdrachtgever is met het corresponderen van goedkeuring het volledige bedrag verschuldigd, vernoemd in het de (definitieve) offerte.

Artikel 7.2d. – Het (aangepaste) concept eindproduct blijft te allen tijde eigendom van opdrachtnemer, opdrachtgever kan derhalve op geen wijze aanspraak maken op de (volledige) inhoud van het concept eindproduct, anders dan het door opdrachtnemer geleverde.

Artikel 7.3. – aanpassingen

Aanpassingen als bedoeld in artikel 7.1 zijn niet meer mogelijk na goedkeuring, zoals bedoeld in artikel 7.2. Opdrachtgever kan er voor kiezen een volledig nieuwe bestelling te plaatsen, welke op geen enkele wijze een ontbinding van de in artikel 7.2c. bedoelde overeenkomst tot gevolg kan hebben.

Artikel 7.4. – fouten

Constatering van fouten (zoals tekstuele of ontwerptechnische fouten, of formaat van het eindproduct) door opdrachtgever op elk moment nà goedkeuring, zoals bedoeld in artikel 7.2, is op kosten en risico van opdrachtgever. Kosten voor het repareren van fouten nà goedkeuring zijn in het geheel voor opdrachtgever.

Artikel 8. Géén akkoord concept eindproduct

In het geval dat opdrachtgever geheel niet tevreden is met het door opdrachtnemer gepresenteerde concept eindproduct, als bedoeld in artikel 6, kan opdrachtgever (eenzijdig en) geheel vrijblijvend besluiten de opdracht te annuleren. Indien opdrachtgever besluit het concept eindproduct aan te laten passen als bedoeld in artikel 7.1a, blijft (eenzijdig) annuleren van de opdracht mogelijk, maar is opdrachtnemer gerechtigd de volledige som van de gemaakte kosten en / of uitgevoerde werkzaamheden in rekening te brengen bij opdrachtgever, ook al is er geen sprake meer is van een enig eindproduct.

Artikel 9. Betalingstermijn(en) en –wijze(n)

Artikel 9.1. – facturatie

Bij akkoord voor uitvoering van de opdracht, zoals bedoeld in artikel 7.2, zal op basis van de offerte als bedoeld in artikel 4 een factuur worden opgesteld.

Artikel 9.2. – betalingstermijn

Betaling van het volledige factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 7 werkdagen na dagtekening van de factuur.

Artikel 9.2a. – Het staat opdrachtnemer vrij tot een overeenkomst te komen met opdrachtgever, om de factuur in twee termijnen (één termijn vóór en één termijn ná levering van het eindproduct) te betalen. Hierbij kan een toeslag van 5% worden verrekend door opdrachtnemer.

Artikel 9.2b. – Opdrachtgever kan een dergelijke betaling in twee termijn altijd verzoeken bij opdrachtnemer. Opdrachtnemer mag een dergelijk verzoek te allen tijde weigeren, zonder enige uitleg aan opdrachtgever verschuldigd te zijn.

Artikel 9.2c. – Opdrachtnemer kan per individuele factuur de betalingstermijn wijzigen, indien deze hiertoe noodzaak ziet, zonder enige uitleg aan opdrachtgever verschuldigd te zijn.

Artikel 9.3. – betalingswijze

Betaling geschiedt door storting op bankrekening van opdrachtnemer óf van hand tot hand.

Artikel 9.4 – eigendomsvoorbehoud

Indien betaling in twee termijnen en / of achteraf wordt overeengekomen, blijft opdrachtnemer eigenaar van het volledige (concept) eindproduct, tot het gehele gefactureerde bedrag is betaald door opdrachtnemer

Artikel 9.4a – Bij uitblijven van betaling van het volledig gefactureerde bedrag, is opdrachtnemer gerechtigd het eindproduct te allen tijde op te eisen en als zodanig in te vorderen.

Artikel 9.4b – Na betaling van het gehele gefactureerde bedrag wordt opdrachtnemer eigenaar van het eindproduct.

Artikel 9.4c – Opdrachtnemer mag extra drukken, foto’s, kopieën of andere wijze van duplicaten van het (concept) eindproduct te allen tijde behouden voor het eigen portfolio en deze dan als zodanig openbaar maken en gebruiken.

Artikel 9.5. – uitvoering opdracht

Pas ná betaling van de volledige factuur, of de afgesproken eerste termijn, zal de opdracht worden uitgevoerd en / of bestelling(en) worden geplaatst ter voltooiing van het eindproduct.

Artikel 9.6

Bovenstaande artikelen m.b.t. betalingsvoorwaarden, -wijzen en -termijnen blijven te allen tijde en onverminderd van kracht, ook indien werkproces niet is doorlopen of uitgevoerd zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden.

Artikel 10. Betalingsherinnering(en) en aanmaning(n)

Artikel 10.1 – eerste herinnering

Indien de betalingstermijn zoals bedoeld in artikel 9.2 wordt overschreden, zal opdrachtgever hiertoe een schriftelijke herinnering via e-mail en / of post ontvangen.

Artikel 10.1a – Opdrachtnemer kan hierbij een eenmalige administratiekost in rekening brengen à € 9,95

Artikel 10.2 – herhaalde herinneringen

Indien betaling uitblijft nà de eerste schriftelijke herinnering, kan opdrachtnemer een tweede herinnering sturen.

Artikel 10.2a – Bij het uitblijven van betaling, ook na de tweede herinnering, zal een laatste aangetekende herinnering per post worden opgesteld.

Artikel 10.2b – Bij verder uitblijven van betaling, zal opdrachtnemer de incasso via derden- en of juridische wegen bewerkstelligen. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening opdrachtgever.

Artikel 10.2c – Bij het uitblijven van betaling nà levering van product, zal opdrachtnemer tevens het (concept) eindproduct terugvorderen zoals bedoeld in artikel 9.4a, onverminderd de verplichting van opdrachtgever de volledige factuur te voldoen. Pas na volledige betaling zal het (concept) eindproduct worden terug geleverd.

Artikel 11. Levering eindproduct

Artikel 11.1. – levering

Levering van het eindproduct vindt plaats ná betaling van het, in de (definitieve) offerte overeengekomen, bedrag en ná de door opdrachtnemer genoemde leveringstermijn.

Artikel 11.1a. – Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor vertraging in die levering(stermijn). Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de door opdrachtnemer genoemde verwachtte leveringstermijn.

Artikel 11.2. – leveringsplaats

De levering van het product vindt plaats, door afhaling van opdrachtgever bij opdrachtnemer, in de “Arttra-Store”.

Artikel 11.2a – Het staat opdrachtgever en opdrachtnemer vrij afspraken te maken over levering bij opdrachtgever

Artikel 11.2b – Opdrachtnemer kan hiertoe kosten verrekenen, afhankelijk van de afstand vanaf de locatie de “Arttra-Store” zijnde; <20km: € 20,- 20-100km: € 50,-, >100km: € 75,-

Artikel 12. Plaatsing en montage

Artikel 12.1. – plaatsing en montage

Plaatsing en montage hoort in beginsel niet tot de opdracht c.q. het eindproduct

Artikel 12.2. – plaatsing en montage door opdrachtnemer

Indien gewenst door opdrachtgever, kan deze plaatsing en montage van het eindproduct door opdrachtnemer vragen

Artikel 12.2a. – Plaatsing en montage zal door opdrachtgever worden vergoed met een bedrag van ten minste € 25 per persoon, per begonnen half uur, plus eventueel bijkomende kosten voor huur plaatsingsapparatuur.

Artikel 12.2b. – Indien opdrachtnemer niet in staat is en / of voldoende gecertificeerd is de plaatsing en montage zelf uit te voeren, kan deze ervoor kiezen een derde partij in te schakelen. De kosten hiertoe zijn geheel voor rekening van opdrachtgever. De kosten zullen derhalve kenbaar worden gemaakt aan opdrachtgever, waarna deze kan beslissen de werken wel of niet uit te laten voeren.

Artikel 12.3. – voorzieningen plaatsingslocatie

Opdrachtgever dient, indien van plaatsing en/ of montage, opdrachtnemer te voorzien in een veilige werkomgeving en een voldoende voorbereidde plaatsingsmogelijkheid , d.w.z.;

ongehinderde toegang tot de gewenste locatie, zonder dat opdrachtnemer hier eniger wijze extra werk voor moet verrichten

toegang tot minimaal één 230V aansluiting

in het geval dat montage en / of plaatsing op derde producten dient plaats te vinden, dienen deze volledig schoon en bruikbaar te worden opgeleverd.

Artikel 12.4. – nafacturatie

Indien bij levering en- of montage van het eindproduct, na facturatie en betaling, door toedoen en / of nalaten van opdrachtgever m.b.t. de gemaakte afspraken hiertoe, extra werkzaamheden moeten worden verricht, al dan niet benoemd in de artikelen 12.1, 12.2 en 12.3, kan opdrachtnemer deze kosten achteraf nafactureren.

Artikel 13. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

13.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

13.2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

13.3.Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

13.4.Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

13.5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

13.6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

13.7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. KOSTEN: retourzendingen dienen aangetekend met pakket-dienst teruggestuurd te worden naar ons Belgische adres.. Dit kan in België met Bpost en in Nederland met PostNL. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

13.8 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.”

SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 14. (Bedrukt) textiel

Artikel 14.1. – bedrukt (textiel)

Al het bedrukt textiel is maatwerk en wordt op aanvraag van opdrachtgever geproduceerd; ook indien voorbeelden/ ontwerpen van opdrachtnemer worden gedrukt, is sprake van maatwerk. Ook alle andere bedrukte artikelen zijn in alle gevallen op maat geproduceerd en geleverd.

Artikel 14.1a. – retour en / of ruiling is derhalve, conform artikel 13.4, niet mogelijk

Artikel 14.2. – pasmaten

Indien gewenst door opdrachtgever, zal opdrachtnemer pasmaten ter beschikking stellen voor het passen van textiel

Artikel 14.2a. – Pasmaten kunnen worden gepast in de “Arttra-Store”

Artikel 14.2b. – Indien gewenst kunnen pasmaten worden meegenomen door opdrachtgever, ten einde de pasmaten op eigen locatie te passen. Hiervoor zal een borgsom in rekening worden gebracht, welke bij onbeschadigd retour direct en cash zal worden geretourneerd.

Artikel 14.2c. – Indien opdrachtgever geen gebruik maakt, of wenst te maken, van de mogelijkheid van het gebruik van passen, is opdrachtnemer in geen geval aansprakelijk voor onjuiste maten. Het textiel kan niet worden geretourneerd en / of geruild, noch kan hiertoe vergoeding worden gevraagd door opdrachtgever.

Artikel 14.3. – wasvoorschriften

Opdrachtgever dient te allen tijden zich aan de was voorschriften te houden, zoals deze aangegeven zijn in de kleding.

Artikel 14.3a. – Bedrukt textiel dient altijd binnenste buitengewassen te worden

Artikel 14.3b. – Indien de reguliere wasvoorschriften het toelaten, dient het textiel gestreken te worden aan de andere zijde van het textiel dan van de bedrukking. Bedrukkingen zelf mogen NOOIT direct worden gestreken.

Artikel 14.3c. – Bedrukt textiel mag nooit worden gedroogd een droogkast /wasdroger.

Artikel 14.4. – vervallen van garantie

Indien opdrachtgever de wasvoorschriften van artikel 14.3 niet volgt, komen onherroepelijk alle garanties op het gehele product te vervallen.

Artikel 14.5. – bedrukking aangeleverd textiel

Opdrachtgever kan textiel zelf aanleveren voor bedrukking. In het geval dat het te bedrukken textiel niet van opdrachtnemer zelf komt, kan opdrachtnemer niet op de hoogte zijn van de kwaliteit / drukmogelijkheden van het textiel en kan derhalve;

– geen garanties bieden op de houdbaarheid van de bedrukking;

– in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele beschadigingen tijdens het drukproces

Artikel 15. (Logo-)ontwerp

Dit artikel betreft alle digitale ontwerpen van logo’s, flyers, banners, (textiel-) bedrukkingen, beletteringen etc..

Artikel 15.1. – ontwerp definitie

Logo-ontwerp: Indien opdrachtgever de specifieke opdracht geeft een logo te ontwerpen.

Algemeen ontwerp: Indien opdrachtgever een ontwerp vraagt voor bijvoorbeeld flyers, banners, visitekaartjes, bedrukkingen etc.

Artikel 15.2. – eigendomsvoorbehoud logo-ontwerp

Het logo en de bijbehorende digitale (master-) bestanden zijn na betaling van de volledige factuur eigendom van de opdrachtgever.

Artikel 15.2a. – Opdrachtgever is, na betaling van de volledige factuur, juridisch eigenaar van het logo-ontwerp. Opdrachtnemer mag het logo-ontwerp derhalve niet doorverkopen aan derde partijen, onverminderd het recht het logo-ontwerp te gebruiken voor het eigen portfolio zoals bedoeld in artikel 9.4.

Artikel 15.3. – levering logo-ontwerp

In het geval van een logo-ontwerp zal het logo-ontwerp digitaal worden overhandigd aan opdrachtgever, na volledige voltooiing en betaling van die opdracht.

Artikel 15.3a. – Het logo-ontwerp kan naar wens worden geleverd in de bestandsformaten “Joint Photographic Experts Group” (*.JPG), “Portable Document Format” (*.PDF), “Encapsulated PostScript” (*.EPS) of “Adobe Illustrator” (*.AI).

Artikel 15.3b. – Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor het ontbreken van eventueel benodigde software bij opdrachtgever ten einde de bovenstaande bestandsformaten te kunnen lezen en / of gebruiken

Artikel 15.3c. – De aanlevering van het digitale bestand is éénmalig. Indien opdrachtgever op een later moment (opnieuw) het digitale bestand wenst, kan opdrachtnemer hiertoe extra kosten verrekenen, met een minimum van € 12,50.

Artikel 15.4. – eigendomsvoorbehoud algemeen ontwerp

Opdrachtnemer blijft, ook na betaling van de volledige factuur, juridisch eigenaar van het algemeen ontwerp. In geval van een algemeen ontwerp is geen sprake van een (logo-)ontwerp als eindproduct, in de zin van een los ontwerp/ eindproduct dat als zodanig bewerkbaar wordt aangeleverd. De digitale (master-) bestanden blijven derhalve ook na betaling van de volledige factuur eigendom van de opdrachtnemer en deze is derhalve in geen geval verplicht de digitale (master-) bestanden beschikbaar te stellen aan opdrachtgever.

Artikel 15.4a. – Opdrachtnemer mag (delen van) het (logo-)ontwerp (her)gebruiken voor ontwerpen voor derde partijen, onverminderd het recht het algemeen ontwerp te gebruiken voor het eigen portfolio zoals bedoeld in artikel 9.4.

Artikel 15.4b. – De eventuele digitale levering van het logo is een extra service van opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan ten alle tijden besluiten géén digitale levering plaats te laten vinden, tenzij de digitale aanlevering van het eindproduct vooraf specifiek is overeengekomen, of het eindproduct bestond uit enkel de digitale levering.

Artikel 15.5. – levering algemeen ontwerp

Enkel in het geval dat (onder andere) de levering van het digitale algemeen ontwerp het specifieke eindproduct betreft, zal het algemeen ontwerp digitaal worden overhandigd aan opdrachtgever, na volledige voltooiing en betaling van die opdracht.

Artikel 15.5a. – Het algemeen ontwerp kan naar wens worden geleverd in de bestandsformaten “Joint Photographic Experts Group” (*.JPG) of “Portable Document Format” (*.PDF),

Artikel 15.5b. – Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor het ontbreken van eventueel benodigde software bij opdrachtgever ten einde de bovenstaande bestandsformaten te kunnen lezen en / of gebruiken

Artikel 15.5c. – De aanlevering van het digitale bestand is éénmalig. Indien opdrachtgever op een later moment (opnieuw) het digitale bestand wenst, kan opdrachtnemer hiertoe extra kosten verrekenen, met een minimum van € 12,50.

Artikel 15.6. – levering in andere bestandsformaten

Indien opdrachtgever een ander digitaal bestandsformaat wenst, als bedoeld in artikelen 15.3a en 15.5a, dient deze dit kenbaar te maken vóór het corresponderen van “goed voor druk”. Voor het leveren van andere bestandsformaat(en) zal opdrachtnemer de kosten voor aanpassing in rekening brengen van opdrachtgever, zijnde € 12,50 per begonnen kwartier.

Artikel 15.6a. – Indien het door opdrachtgever gewenste bestandsformaat, als bedoeld in artikel 15.2a., niet leverbaar is, zal opdrachtnemer dit kenbaar maken. Opdrachtnemer is in geen geval verplicht een digitale levering van het eindproduct plaats te laten vinden.

Artikel 16. Kantoor – en schoolartikelen c.q. niet gepersonaliseerde (handels- en / of consumenten-) waren

Onverminderd zijn de artikelen 9.3, 9.4, 10, 11, 12 en 13 van deze algemene voorwaarden van toepassing op de verkoop van kantoor- en schoolartikelen c.q. niet gepersonaliseerde (handels- en / of consumenten-) waren.

Artikel 17. Onderhoud- en webcontracten

Voor onderhoud van websites en social-media door opdrachtnemer gelden onverminderd de artikelen 4, 7 en 10.

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 18. (Inbreuken op) auteursrechten, copyrights, inhoud van beelden / teksten of op andere wijze beschermende regelingen

Artikel 18.1. – verantwoordelijkheden

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de controle op eventuele auteursrechten, copyrights of op andere wijze beschermede nationale en internationale regelingen berustende op de aangeleverde bestanden en informatie. Opdrachtgever is derhalve belast met eventuele (rechtelijke) gevolgen van inbreuk op een van deze beschermende wetten of regelingen met betrekking tot de door hem geleverde bestanden en informatie.

Artikel 18.2. – kosten

Opdrachtnemer dient op de hoogte te zijn van eventuele beschermende wetten en regelingen rustende op zelf aangebracht beeldmateriaal en moet hiervan opdrachtgever op de hoogte stellen. Indien beeldmateriaal voor gebruik dient te worden aangekocht, worden deze kosten doorgerekend aan opdrachtgever.

Artikel 18.3.- meningen / uitingen

Meningen, overtuigingen of uitingen al dan niet van aanstootgevende aard, uitgevoerd / ontworpen en / of bedrukt door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever, zijn niet per definitie de mening en / of overtuiging van opdrachtnemer. Opdrachtnemer derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud hiervan.

Artikel 18.3.a – Het staat opdrachtnemer vrij een opdracht te weigeren indien meningen, overtuigingen of uitingen onverenigbaar zijn met de missie en visie van de onderneming.

Artikel 19. Eigendom eindproduct

Artikel 19.1.

Tenzij anders overeengekomen, blijven de ontstane auteursrechten, copyrights of op andere wijze beschermede nationale en internationale regelingen berustende op de geproduceerde bestanden, eindproducten en informatie te allen tijde voor opdrachtnemer.

Artikel 19.2.

Opdrachtnemer is wegens artikel 19.1. te allen tijden gerechtigd kopieën van de geproduceerde bestanden, eindproducten en informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan levering aan opdrachtgever, zonder hiervan opdrachtgever op de hoogte te stellen.

Artikel 20. Geschillenregeling

Artikel 20.1. – toepassing

Deze geschillenregeling geldt alleen bij geschillen over de uitlegging of uitvoering van deze algemene voorwaarden.

Artikel 20.2. – termijn

Indien zich een geschil als in artikel 20.1 van dit artikel omschreven voordoet, kan de opdrachtgever dit geschil binnen 8 dagen na het ontstaan ervan schriftelijk en aangetekend voorleggen aan het opdrachtnemer; Koning Albertlaan 1 A, 3910, te Neerpelt, België. Opdrachtnemer zal het probleem proberen op te lossen, of in elk geval maximaal 20 werkdagen na ontvangst van de aanschrijving reageren.

Artikel 20.3. – beschikbaar stellen eindproduct

Indien het geschil een, volgens opdrachtgever, foutief geleverd eindproduct betreft, is opdrachtgever verplicht het volledige eindproduct beschikbaar te stellen ter beoordeling voor de opdrachtnemer.

Artikel 20.4. – offerte

Klachten over de offerte, of de staat van het eindproduct worden enkel in behandeling genomen als deze ernstig afwijken van de in artikel 4 overeengekomen voorwaarden.

Artikel 21. Toepasselijk recht

Partijen komen overeen dat de algemene voorwaarden naar Belgisch recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn. Gerechtelijke geschillen kunnen in beginsel enkel worden voorgelegd aan de rechtbank van het voor opdrachtnemer geldende arrondissement.

Artikel 22. Klachtenregeling

22.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

22.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

22.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

22.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

22.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

22.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

22.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

© Arttra-Store 2024 * incl. BTW, excl. Verzendkosten